Sơ đồ tổ chứcOrganization

Trung tâm đào tạo và hướng nghiệp du học VIETRAINBOW

 

 BAN GIÁM ĐỐC

 • Nguyễn Dương Chinh (Giám đốc)

Số di động: 0983 521308

 PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP

 • Huỳnh Quang Ổn (trưởng phòng)

Số di động: 0890 212168

 • Nguyễn Văn Chương
 • Nguyễn Thị Ân
 • Lê Thị Thanh

 PHÒNG ĐÀO TẠO & NCKH

 • Đoàn Kim Duy (trưởng phòng)

Số di động: 0902 640620

 • Nguyễn Thị Ngọc Hiền
 • Trần Phước Sang
 • Nguyễn Ngọc Thuận

 THỦ QUỸ

 • Huỳnh Thị Út Chín

 KẾ TOÁN

 • Nguyễn Thị Trúc Tre

GIẢNG VIÊN

 • Nguyễn Như Đức
 • Văn Thị Chương
 • Nguyễn Trọng Nghĩa
 • Phùng Quang Giáp
 • Hà Kiều Hương
 • Nguyễn Văn Tùng
 • Dương Văn Minh
 • Khổng Trọng Thủy

 VIETRAINBOW Training and Career Education Center

BOARD OF MANAGER

Nguyen Duong Chinh (Director)

Mobile number: 0983 521308

GENERAL ADMINISTRATIVE OFFICE

Huynh Quang An (Head of Department)

Mobile number: 0890 212168

Nguyen Van Chuong
Nguyen Thi An
Le Thi Thanh

TRAINING & SCIENCE DEPARTMENT

Doan Kim Duy (Head of Department)

Mobile number: 0902 640620

Nguyen Thi Ngoc Hien
Tran Phuoc Sang
Nguyen Ngoc Thuan

TREASURER

Huynh Thi Ut Chin

ACCOUNTANT

Nguyen Thi Truc Tre

LECTURERS

Nguyen Nhu Duc
Van Thi Chuong
Nguyen Trong Nghia
Phung Quang Giap
Ha Kieu Huong
Nguyen Van Tung
Duong Van Minh
Khong Trong Thuy

Đăng ký nhận quà