Nhân viên chính thứcOfficial staffs

1. NHÂN VIÊN TƯ VẤN KHÓA HỌC VÀ CHĂM SÓC HỌC VIÊN
Miêu tả công việc:

 • Tư vấn chăm sóc khách hàng, tư vấn qua điện thoại và trực tiếp cho học viên
 • Tư vấn tuyển sinh
 • Thực hiện các nhiệm vụ quản lý, chăm sóc học viên.
 • Tổ chức và làm MC các sự kiện/ hội thảo.
 • Quản lý các công việc admin/ nhân viên hành chính.

Quyền lợi

 • Thu nhập: 9 triệu – 30 triệu phụ thuộc vào năng lực của ứng viên.
 • Trung bình thu nhập của một quản lý là từ 20 triệu – 50 triệu/ 1 tháng.
 • Được hưởng các quyền lợi như: Đi du lịch trong nước, nước ngoài
 • Được công ty hỗ trợ mua nhà đối với tư vấn trưởng (giám đốc chi nhánh)
2. NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH KẾ TOÁN
Miêu tả công việc:
 • Các nghiệp vụ kế toán: thu, chi, kế toán nội bộ, thuế (rất ít khi phát sinh)
 • Hành chính: Thực hiện các công việc hành chính, giấy tờ, sắp xếp lớp học, giờ dạy cho giáo viên, lịch học, chuẩn bi tài liệu cho giáo viên
 • Tư vấn: tư vấn trực tiếp và tư vấn qua điện thoại
 • Chăm sóc khách hàng, giải quyết phàn nàn (khi có yêu cầu)

Quyền lợi

 • Thu nhập ổn định.
 • Thu nhập từ: 7 triệu -20 triệu/ 1 tháng.
 • Được công ty thưởng đi du lịch trong và ngoài nước đối với kế toán xuất sắc.
3. NHÂN VIÊN PHÒNG TÀI LIỆU
Miêu tả công việc:
 • Photo tài liệu, chuẩn bị tài liệu cho giáo viên trước mỗi buổi học.
 • Chuẩn bị phòng học, kiểm tra phòng học, kiểm tra các cơ sở vật chất tại trung tâm.
 • Chăm sóc học viên (khi có yêu cầu từ tư vấn trưởng).
 • Làm các công việc hành chính, kế toán (khi có yêu cầu của tư vấn trưởng).
Quyền lợi
 • Thu nhập ổn định.
 • Thu nhập từ: 7 triệu -12 triệu/tháng.

4. TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN LÀM LỊCH, HỖ TRỢ GIÁO VIÊN
Miêu tả công việc:

 • Sắp xếp lịch dạy, lịch hội thảo cho giáo viên
 • Photo, chuẩn bị tài liệu cho giáo viên (khi có yêu cầu).
 • Làm lịch lương cho giáo viên.
 • Lắng nghe và giải quyết phàn nàn từ phía giáo viên.
 • Lắng nghe và chuyển các feedback từ bộ phận tư vấn đưa lên giáo viên.
Quyền lợi
 • Thu nhập ổn định..
 • Thu nhập từ: 7 triệu – 15 triệu / 1 tháng (phụ thuộc vào năng lực ứng viên).
 • Được thưởng đi du lich trong nước, nước ngoài với nhân viên làm lịch xuất sắc.
5. TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MARKETING
Miêu tả công việc:
 • Tổ chức và làm MC các sự kiện/ hội thảo.
 • Thực hiện các công việc marketing online (Công việc chính).

Quyền lợi

 • Thu nhập ổn định.
 • Thu nhập từ: 10 triệu – 15 triệu / 1 tháng (phụ thuộc vào năng lực ứng viên).
 • Được thưởng đi du lich trong nước, nước ngoài với nhân viên marketing xuất sắc.
6. TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH NHÂN SỰ
Miêu tả công việc:
 • Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng từ các chi nhánh.
 • Quản lý dự liệu nhân sự.
 • Lên kế hoạch tuyển dụng, thu hút nhân tài.
 • Làm các công việc hành chính khác theo yêu cầu của giám đốc.
Quyền lợi
 • Thu nhập ổn định.
 • Thu nhập từ: 10 triệu – 15 triệu / 1 tháng (phụ thuộc vào năng lực ứng viên).
 • Được thưởng đi du lich trong nước, nước ngoài với nhân viên marketing xuất sắc.

7. TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TỔ CHỨC SỰ KIỆN
Miêu tả công việc:

 • Phụ trách các công việc hậu cần, chuẩn bị tài liệu và trang thiết bị phục vụ cho sự kiện.
 • Chuyên hỗ trợ và tổ chức sự kiện.
 • Chịu trách nhiệm quản lý nhân sự trong sự kiện.
 • Ưu tiên ứng viên có khả năng MC sự kiện.
Quyền lợi
 • Thu nhập ổn định.
 • Thu nhập từ: 10 triệu – 30 triệu / 1 tháng (phụ thuộc vào năng lực ứng viên).
 • Được thưởng đi du lich trong nước, nước ngoài với nhân viên marketing xuất sắc.

Chi tiết liên hệ:

DU HỌC VIETRAINBOW

LH: 0977959988

ĐỊA CHỈ: 230 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội.

1. COURSE ADVISOR AND CAREER CARE STAFF
Job description:

Customer care consultation, telephone and direct consultation for students
Advising education enrollment
Performing the duties of managing and taking care of students.
Organize and MC events / seminars.
Manage admin / administrative staff jobs.

Right

Income: 9 million – 30 million depending on the candidate’s capacity.
Average income of a manager is from 20 million to 50 million / month.
Enjoy benefits such as: Traveling in the country and abroad
Home buying support from the company for chief consultant (branch manager)

2. ACCOUNTING ADMINISTRATIVE STAFF
Job description:
Accounting operations: revenue, expenditure, internal accounting, tax (rarely incurred)
Administration: Carry out administrative work, paperwork, organize classes, teach hours for teachers, class schedules, prepare documents for teachers.
Consultation: direct consultation and telephone consultation
Customer care, complaints handling (when required)

Right

Stable income.
Income from: 7 million -20 million / 1 month.
Being rewarded by the company for traveling at home and abroad for outstanding accounting.

3. DOCUMENTATION OFFICE STAFF
Job description:
Photo documents, prepare materials for teachers before each class.
Prepare classrooms, check classrooms, check the facilities at the center.
Take care of trainees (when requested by the lead consultant).
Performing administrative and accounting jobs (when required by the chief consultant).
Right
Stable income.
Income from: 7 million -12 million / month.

4. RECRUITING STAFF, TEACHER SUPPORTING STAFF
Job description:

Arrange teaching schedule, seminar schedule for teachers
Photo, prepare materials for teachers (when required).
Make salary schedule for teachers.
Listen to and deal with teacher complaints.
Listen to and transfer the feedback from the counseling department to the teachers.
Right
Stable income..
Income from: 7 million – 15 million / month (depends on candidate’s capacity).
Be rewarded for traveling domestically and abroad with excellent scheduling staff.

5. RECRUITING MARKETING STAFF

Job description:
Organize and MC events / seminars.
Performing online marketing jobs (Main job).

Right

Stable income.
Income from: 10 million – 15 million / 1 month (depends on candidate’s capacity).
Be rewarded for traveling domestically and abroad with excellent marketing staff.

6. HUMAN RESOURCES RECRUITMENT
Job description:

Receive recruitment needs from branches.
Manpower data management.
Plan to recruit, attract talent.
Do other administrative jobs as requested by the director.

Right
Stable income.
Income from: 10 million – 15 million / 1 month (depends on candidate’s capacity).
Be rewarded for traveling domestically and abroad with excellent marketing staff.

7. RECRUITMENT OF EVENT ORGANIZERS
Job description:

In charge of the logistics, preparing documents and equipment for the event.
Specializes in support and event organization.
Responsible for human resource management during the event.
Candidates have the ability to MC events.

Right
Stable income.
Income from: 10 million – 30 million / month (depends on candidate’s capacity).
Be rewarded for traveling domestically and abroad with excellent marketing staff.

Contact Details:

VIETRAINBOW

LH: 0977959988

ADDRESS: 230 Tran Dang Ninh, Cau Giay, Hanoi

Đăng ký nhận quà